Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν για την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και τα «μαθήματα» (takeaways) που μπορούν να προσφέρουν σε άλλες επιχειρήσεις και συναδέλφους τους. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μία υποψηφιότητα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο site και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022
  • Να πραγματοποιηθεί η εξόφληση του κόστους υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας, και να σταλεί το αποδεικτικό στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Επωνυμία 3PL Company (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία της 3PL Company.

4. Επωνυμία Supply Chain Provider (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του Supply Chain Provider.

5. Περιγραφή, πληροφορίες & τεχνικά στοιχεία του έργου ή της πρωτοβουλίας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρετε:

  • Τη διαφοροποίησή της σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
  • Τα οφέλη που προέκυψαν (κυρίως ποσοτικά).
  • Τρόπος και πληρότητα χρήσης / αξιοποίησης.
  • Μέθοδοι Υλοποίησης και πλάνα επέκτασης.

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain Text).

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των βραβείων, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βρα-βείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

9. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

10. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Η ύπαρ-ξη οπτικών μέσων είναι σημαντική και λόγω πιθανής δημοσίευσής τους ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων στην περίπτωση βράβευσης.

11. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

12. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, αποτελείται από προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς, από εμπειρογνώμονες και διακεκριμένα στελέχη του κλάδου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics και Μεταφορών. Τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή των βραβείων, θα στηριχθεί στα στοιχεία και το κείμενο που οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας. Η Κριτική Επιτροπή και η διοργάνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τυχόν ελλιπή στοιχεία των κειμένων της υποψηφιότητας. Μετά την αξιολόγηση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη διοργάνωση για τα αποτελέσματα. Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων να ακυρώσει κατηγορίες ή να μεταφέρει υποψηφιότητες σε άλλες κατηγορίες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των βραβείων δεν αμφισβητούνται.

Σύστημα Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

  • Αποτέλεσμα / Οφέλη του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (40% βαρύτητα)
  • Πληρότητα / Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (30% βαρύτητα)
  • Καινοτομία / Πρωτοτυπία του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (20% βαρύτητα)
  • Πληρότητα / Ποιότητα του Κειμένου (10% βαρύτητα)

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 350€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 υποψηφιότητες: 300€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6 υποψηφιότητες: 270€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες: 250€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: 1. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

2. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο.